Advertisement

July 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

28th of Tamuz, 5773
Parashat Matot-Masei

7

 

8

1st of Av, 5773
Rosh Chodesh Av

9

 

10

 

11

 

12

 

13

6th of Av, 5773
Parashat Devarim
Shabbat Chazon

14

 

15

8th of Av, 5773
Erev Tish'a B'Av

16

9th of Av, 5773
Tish'a B'Av

17

 

18

 

19

 

20

13th of Av, 5773
Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

20th of Av, 5773
Parashat Eikev

28

 

29

 

30

 

31