Advertisement

February 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

22nd of Sh'vat, 5773
Parashat Yitro

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

29th of Sh'vat, 5773
Parashat Mishpatim
Shabbat Shekalim

10

30th of Sh'vat, 5773
Rosh Chodesh Adar

11

1st of Adar, 5773
Rosh Chodesh Adar

12

 

13

 

14

 

15

 

16

6th of Adar, 5773
Parashat Terumah

17

 

18

 

19

 

20

 

21

11th of Adar, 5773
Ta'anit Esther

22

 

23

13th of Adar, 5773
Parashat Tetzaveh
Shabbat Zachor
Erev Purim

24

14th of Adar, 5773
Purim

25

15th of Adar, 5773
Shushan Purim

26

 

27

 

28