Advertisement

July 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

18th of Tamuz, 5772
Tzom Tammuz

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

1st of Av, 5772
Rosh Chodesh Av

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

9th of Av, 5772
Shabbat Chazon
Erev Tish'a B'Av

29

10th of Av, 5772
Tish'a B'Av

30

 

31