Advertisement

January 2009

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Asara B'Tevet

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Rosh Chodesh Sh'vat

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

February 2009

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Tu BiShvat

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Shabbat Shekalim

22

 

23

 

24

Rosh Chodesh Adar

25

Rosh Chodesh Adar

26

 

27

 

28

 

March 2009

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Shabbat Zachor

8

 

9

Ta'anit Esther
Erev Purim

10

Purim

11

Shushan Purim

12

 

13

 

14

Shabbat Parah

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Shabbat HaChodesh

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Rosh Chodesh Nisan

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
       

April 2009

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

Shabbat HaGadol

5

 

6

 

7

 

8

Ta'anit Bechorot
Erev Pesach

9

Pesach I

10

Pesach II

11

Pesach III (CH''M)

12

Pesach IV (CH''M)

13

Pesach V (CH''M)

14

Pesach VI (CH''M)

15

Pesach VII

16

Pesach VIII

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Yom HaShoah

22

 

23

 

24

Rosh Chodesh Iyyar

25

Rosh Chodesh Iyyar

26

 

27

 

28

Yom HaZikaron

29

Yom HaAtzma'ut

30

 
   

May 2009

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Pesach Sheni

9

 

10

 

11

 

12

Lag B'Omer

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Yom Yerushalayim

23

 

24

Rosh Chodesh Sivan

25

 

26

 

27

 

28

Erev Shavuot

29

Shavuot I

30

Shavuot II

31

 
           

June 2009

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Rosh Chodesh Tamuz

23

Rosh Chodesh Tamuz

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 
       

July 2009

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Tzom Tammuz

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Rosh Chodesh Av

23

 

24

 

25

Shabbat Chazon

26

 

27

 

28

 

29

Erev Tish'a B'Av

30

Tish'a B'Av

31

 
 

August 2009

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Shabbat Nachamu

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Rosh Chodesh Elul

21

Rosh Chodesh Elul

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
         

September 2009

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Leil Selichot

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Erev Rosh Hashana

19

Rosh Hashana 5770

20

Rosh Hashana II

21

Tzom Gedaliah

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Shabbat Shuva

27

Erev Yom Kippur

28

Yom Kippur

29

 

30

 
     

October 2009

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

Erev Sukkot

3

Sukkot I

4

Sukkot II

5

Sukkot III (CH''M)

6

Sukkot IV (CH''M)

7

Sukkot V (CH''M)

8

Sukkot VI (CH''M)

9

Sukkot VII (Hoshana Raba)

10

Shmini Atzeret

11

Simchat Torah

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Rosh Chodesh Cheshvan

19

Rosh Chodesh Cheshvan

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

November 2009

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Rosh Chodesh Kislev

18

Rosh Chodesh Kislev

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 
         

December 2009

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

Chanukah: 1 Candle

12

Chanukah: 2 Candles

13

Chanukah: 3 Candles

14

Chanukah: 4 Candles

15

Chanukah: 5 Candles

16

Chanukah: 6 Candles

17

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles

18

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 8 Candles

19

Chanukah: 8th Day

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

Asara B'Tevet

28

 

29

 

30

 

31