Advertisement

September 2009

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Ki Tavo

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Nitzavim-Vayeilech
Leil Selichot

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Erev Rosh Hashana

19

Rosh Hashana 5770

20

Rosh Hashana II

21

Tzom Gedaliah

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Ha'Azinu
Shabbat Shuva

27

Erev Yom Kippur

28

Yom Kippur

29

 

30